Výroční zpráva sdružení Terra incognita, o.s. za rok 2012

Úvod

Jedná se o 1. výroční zprávu sdružení, které jsme se rozhodli založit. První myšlenka o vhodnosti vzniku sdružení vznikala závěrem roku 2011 při několika vzájemných setkáních. Domnívám se, že konečné rozhodnutí padlo během setkání na Silvestra 2011/12, kdy jsme snad i poprvé vyslovili i možný název sdružení. Pomocí moderních komunikačních nástrojů docházelo ihned po Novém roce k formulování stanov, které jsme dávali dohromady já s Tomášem a vyústilo k pohotovému svolání přípravného výboru již 4. ledna. Velmi přínosné bylo do sdružení přizvat matadora v neziskovém sektoru, ing. Jiřího Šindeláře, jehož rady byly velmi užitečné a ušetřili nám procházení mnoha slepých uliček. Vše toto snažení vedlo ke splnění přání a úspěšného založení našeho sdružení 14. 3. 2012.

Poslání a cílová skupina

Sdružení se chce zasazovat o zvyšování povědomí a vzdělávání široké veřejnosti o minulých lidských aktivitách, jejich pozůstatcích a vyzdvihovat jejich trvající význam pro současnou společnost. Sdružení chce spolupracovat pro dosažení svých cílů s příslušnými orgány státní památkové péče, stejně jako s dotčenými právnickými a fyzickými osobami či externími odborníky z České republiky i zahraničí.

Personální obsazení

členové přípravného výboru a zároveň zakládajícími členy sdružení jsou:

 • Mgr. Jakub Chaloupka, nar. 3. září 1979, byt. Nám. Osvoboditelů 86, 331 41 Kralovice
 • Mgr. Ondřej Malina, PhD., narozen 29. 6. 1978, bydlištěm Zázvorkova 2009, 155 00 Praha 13
 • Tomáš Petr, nar. 4. 12. 1977, bydlištěm 33, Náměstí 22, 364 53 Valeč
 • Filip Prekop, nar. 29. 12. 1982, bydlištěm T.G. Masaryka 133, 351 37 Loket.
 • Kateřina Rozinková, nar. 27. 6. 1985, bydlištěm Nám. 5. května 203, 364 64 Bečov n. T.
 • Jiří Šindelář, nar. 5. 1. 1976, bydlištěm Nová 448, 364 64 Bečov n. T.

Na 1 členské schůzi byla jmenovaná rada sdružení ve složení:

 • Jakub Chaloupka
 • Tomáš Petr
 • Filip Prekop
 • Kateřina Rozinková
 • Jiří Šindelář

Předsedou a místopředsedou byli jmenování:

 • Filip Prekop, předseda
 • Tomáš Petr, místopředseda

Členové sdružení, včetně představenstva sdružení byli jmenováni na funkční období jednoho roku. Po dobu roku 2012 se personální obsazení sdružení nezměnila.

Jednání orgánů sdružení

V roce 2012 se uskutečnily: 3 setkání přípravného výboru, 1 členská schůze a 2 jednání rady sdružení.

První setkání přípravného výboru se uskutečnilo 4. ledna 2012 v Bečově n. Teplou. Zde bylo dohodnuto, že sídlo družení bude Matheisova 117, 362 51 Jáchymov, Název sdružení bude: Terra incognita, o.s. členské příspěvky byly zvoleny na výši 1 tis. Kč ročně za každého člena. Zmocněncem přípravného výboru byl zvolen Filip Prekop pro vyřízení administrativních kroků nutných k registraci sdružení.

Druhé setkání přípravného výboru se uskutečnilo 22. února 2012 ve Valči. Zde již byly konkrétní návrhy projektů činnosti s aktuálním stavem schválení stanov sdružení.

Třetí setkání přípravného výboru se uskutečnilo 7. dubna v Jáchymově. Na zasedání bezprostředně navazovala 1. členská schůze, jelikož již došlo k úspěšné registraci sdružení. došlo ke zvolení obsazení rad sdružení a to: Jakub Chaloupka, Tomáš Petr, Filip Prekop, Kateřina Rozinková, Jiří Šindelář. Řadovým členem zůstal Ondřej Malina. Dále navazovalo jednání této zvolené rady. Ta jmenovala ze svého středu reprezentanty sdružení. Předsedou byl zvolen Filip Prekop a místopředsedou Tomáš Petr.

Druhé jednání rady sdružení se uskutečnilo 16. července v Bečově n. Teplou. Zde byl již zcela konkrétní a zabýval se konkrétními projekty k řešení na uvedený rok, viz níže. K uvedeným projektům byl vždy zvolen koordinátor jejich realizace. Dále byl stanoven dlouhodobý cíl revize zaniklých obcí po roce 1945 a zhodnocení stavu poznání i případných aktuálních majetkových poměrů vhodných pro další aktivity našeho sdružení. Dále byly projednávány prvky nutné ke konstituci sdružení, jako logo, internetové stránky a podobně.

Třetí jednání rady sdružení se uskutečnilo 16. listopadu v Jáchymově, kdy došlo k vyhodnocení projektů, které se podařilo realizovat, a diskutovali se návrhy projektů na rok 2013.

Realizované Projekty

Návrh krajinné památkové zóny Bečovsko

Koordinátorem projektu jsme zvolil Kateřinu. Cílem projektu bylo vypracovat návrh krajinné památkové zóny Bečovsko. Objednatelem bylo sdružení Berkut. Finančně se na realizaci návrhu podílelo také město Bečov n. Teplou. Celkové náklady byly: 59 000 Kč.

Realizace projektu obsahovala terénní obchůzku sledovaného území s dokumentací a prostorovou evidencí hodnotných prvků území, vyhodnocení historických mapových podkladů. Výsledný elaborát přírodních a kulturních hodnot sledovaného území byl předán k posouzení na Ministerstvo kultury ČR. Schvalovací proces stále probíhá.

Osudy židovského hřbitova v Bečově

Koordinátorem projektu byla rovněž zvolena Kateřina. Účelem realizace projektu se stala propagace zaniklého a nyní obnovovaného židovského hřbitova v Bečově n. Teplou. Nositelem projektu bylo naše sdružení za přispění města Bečov n. Teplou. Projekt byl realizován za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. Celkové náklady byly: 33 500,- Kč. Výstupem projektu se stala brožura shrnující historii, okolnosti nálezu a první etapy obnovy hřbitova a realizace naučné cedule, umístněné na místě hřbitova.

Připomínka zaniklého města Lauterbach / Čistá

Koordinátorem akce byl zvolen Filip. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o této výjimečné lokalitě. Jednalo se o jednodenní setkání na den patrona městského kostela sv. Archanděla Michaela. Spoluorganizátory byl Národní památkový ústav ú.o.p. v Lokti, Římskokatolická farnost Loket, obec Rovná. Náklady na organizaci akce činí 1455,-. bude uhrazeno z provozních peněz sdružení.

Jádrem akce bylo několik odborných přednášek o lokalitě, doplněných o slavnostní slovo faráře Jiřího Majkova. Součástí akce byl také úklid plochy kostela a jeho bezprostřední okolí, kde jsme se pokusili vytyčit jeho půdorys na základě katastrální mapy.

Hospodaření

Celkové příjmy sdružení za rok 2012 činili 102 006, 45 Kč a celkové výdaje byly 54 135, 00 Kč. Celkově je tedy sdružení skončilo s přebytkem 47 871 Kč. Rozpis po jednotlivých transakcích je uveden zde:

Předmět transakcePříjmy (Kč)Výdaje (Kč)provedl
Grafika-brožura židé; B. Jílková-5 500,00F. Prekop
tisk brožury-zid_hrbitov-TYPOS s.r.o.fa:1205838-9 480,00F. Prekop
KPZ Bečovsko - spoluúčast Berkut o.s.-12 000,00F. Prekop
Prodloužení domény terra-incognita.cz-450,00T. Petr
Návrh KPZ Bečovsko12 000,00město Bečov. n. T.
Židé v Bečově spoluúčast8 500,00město Bečov. n. T.
Návrh KPZ Bečovsko47 000,0023/02 ZO ČSOP BERKUT
Připsaný úrok0,88FIO Banka
Židé v Bečově - zpracování textu pro brožuru-8 500,00F. Prekop
Členský příspěvek1 000,00O. Malina
Připsaný úrok2,35FIO Banka
Členský příspěvek1 000,00J. Chaloupka
Připsaný úrok2,25FIO Banka
Připsaný úrok0,35FIO Banka
Židé v Bečově, dotace25 000,00KV kraj
Připsaný úrok0,17FIO Banka
Členský příspěvek1 000K. Rozinková
Připsaný úrok0,12
Připsaný úrok0,13
Připsaný úrok0,19
Grafika sdružení-5 000,00 Kč
Členský příspěvek3 000F. Prekop
Členský příspěvek1 000J. Šindelář
Členský příspěvek1 500F. Prekop
Připsaný úrok0,01FIO Banka
Členský příspěvek1 000T. Petr
Autorský honorář KPZ Bečovsko – T. Wizovský- 5 875F. Prekop
Autorský honorář – K. Rozinková- 5 875F. Prekop
Organizace akce Čistá – Jakub Chaloupka- 1 455F. Prekop
celkem102 006,45-54 135,00
rozdíl47 871,45

V roce 2013 bude vyúčtováno za organizaci akce Čistá 2012, a to Jakubovi ve výši 1455,-, které pokrývají vzniklé náklady. Rovněž zbývá vyúčtovat autorský honorář autorům návrhu vypracování KPZ Bečovsko, a to v celkové výši: 11 750,- Kč.

Závěr

Celkově je možné považovat první rok existence našeho sdružení za velmi úspěšný. Vyzkoušeli jsme si, že jsme schopni vzájemně spolupracovat v různých směrech pro dosažení cílů v oblasti propagace a poznávání kulturního dědictví našeho kraje. Bude výzvou let následujících, zda vydržíme a dokážeme dlouhodobě konsolidovat naše aktivity do podob, které by byly stálou přínosnou silou na tak obtížném poli aktivit, jako jsou hmotné památky a kulturní krajina českého pohraničí.

Propagační plakát setkání s veřejností na zaniklém městě Čistá 29. 9. 2012

Momentka z průběhu setkání na Čisté

Výsledek Setkání na Čisté – znovuvytyčení kostela sv. Archanděla Michaela v Čisté

Závěrečná společná fotografie většin zúčastněných. Děkujeme všem za pomoc.

Titulní strana brožury, kterou se nám podařilo vydat ve spolupráci s Kralovarským krajem a městem Bečov n . Teplou.

Místo zaniklého židovského hřbitova v Bečově nad. Teplou, jehož sdružení pomohlo propagovat vydáním propagační brožury a osazením informačního panelu.

Jeden z více než 200 náhrobků z hřbitova v Bečově n. Teplou, které byly nalezeny ve Vodné. Jejich objev zahájil snahu několika institucí o zpijetnění původního hřbitova a jejich navrácení.

Kamenné schodiště mezi dvěmi terasami na východním svahu bečovského údolí, které dokládá intenzivní zemědělské využívání extravilánu Bečova.

Jeden z mapových výstupů, který vznikl při vypracování návrhu krajinné památkové zón Bečovsko.

Při hodnocení krajiny Bečovska jsme využívali i digitální model reliéfu z leteckého laserového snímkování.

Stále patrné mezní parcelování extravilánu Bečova.

Jakub při dokumentaci Národní kulturní památky – Státního zámku a hradu, a to z jednoho z mnoha vyhlídkových míst v širokém okolí města.

Podporují nás

Město Bečov n. Teplou
Hartenberg, o.s.
Karlovarský Kraj
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
ZO ČSOP Berkut
Památky a příroda Karlovarska