Výroční zpráva sdružení Terra incognita, o.s. za rok 2013

Úvod

Jedná se o 2. výroční zprávu sdružení, které jsme se rozhodli založit. První myšlenka o vhodnosti vzniku sdružení vznikala závěrem roku 2011 při několika vzájemných setkáních. Domnívám se, že konečné rozhodnutí padlo během setkání na Silvestra 2011/12, kdy jsme snad i poprvé vyslovili i možný název sdružení.

V roce 2013 jsme rapidně zvýšili své aktivity a vyzkoušeli si veškeré aspekty fungování sdružení. Byla zahájena první stavební akce, která by bez sdružení nevznikla, a to Obnova kaple u Joštova mlýna. Domnívám se, že v tomto roce jsme se rovněž dostali do povědomí prostřednictvím regionálních i celostátních médiích. Kromě obnovy kapličky byla vidět také naše pravidelná připomínka zaniklého města Lautrbachy/Čistá.

Poslání a cílová skupina

Sdružení se chce zasazovat o zvyšování povědomí a vzdělávání široké veřejnosti o minulých lidských aktivitách, jejich pozůstatcích a vyzdvihovat jejich trvající význam pro současnou společnost. Sdružení chce spolupracovat pro dosažení svých cílů s příslušnými orgány státní památkové péče, stejně jako s dotčenými právnickými a fyzickými osobami či externími odborníky z České republiky i zahraničí.

Personální obsazení

Personální obsazení sdružení se v roce 2013 nijak nezměnilo.

Členové sdružení jsou:

 • Mgr. Jakub Chaloupka, garant stavebně historických průzkumů a technických památek, NPÚ ú.o.p. v Lokti
 • Mgr. Ondřej Malina, PhD., GIS editor, NPÚ ú.o.p. v Lokti
 • Ing. Tomáš Petr, kastelán Státní zámek valeč
 • Mgr. Filip Prekop, archeolog, NPÚ ú.o.p. v Lokti
 • PhDr. Kateřina Rozinková, zástupce kastelána Státní hrad a zámek Bečov n. Teplou.
 • Ing. Jiří Šindelář, krajinný architekt, Botanická zahrada v Bečově n. Teplou.

Rada sdružení byla rovněž zvolena ve stejném obsazení.

 • Jakub Chaloupka
 • Tomáš Petr
 • Filip Prekop
 • Kateřina Rozinková
 • Jiří Šindelář

Předsedou a místopředsedou byli jmenováni:

 • Filip Prekop, předseda
 • Tomáš Petr, místopředseda

Členové sdružení, včetně představenstva sdružení byli jmenováni na funkční období jednoho roku. Po dobu roku 2013 se personální obsazení sdružení nezměnila.

Jednání orgánů sdružení

V roce 2013 se uskutečnily: 1 členská schůze a 2 jednání rady sdružení.

Členská schůze sdružení se sešla 24. ledna 2013 v sídle sdružení. Zde kromě prohlídky sídla a stavu rekonstrukce došlo k rekapitoluaci činnosti sdružení a volbě představenstava sdružení na příští rok. Bylo dohodnuto, že výše členského příspěvku zůstane na částce 1000Kč. došlo rovněž k rekapitulaci činnosti sdružení a plánované projekty na letošní rok.

První jednání rady sdružení v roce 2013 proběhlo 4. dubna v Lokti. zde došlo především k rozdělení úkolů při realizaci akce Obnova kaple u Joštova mlýna, kterou vedl/vede Tomáš.

Druhé jednání rady sdružení proběhlo až v rámci setkání na Čisté, které proběhlo 29. září na náměstí. Setkání se neslo ve znamení seznámení se s dalšími badateli a příslibu budoucí spolupráce. Taky nás zde navštívili redaktoři České televize.

Realizované Projekty

1301 - Záchrana kaple u Joštova mlýna

Jedná se o první stavební akci sdružení. Vedoucím projektu byl jmenován Tomáš. Poskytovatel příspěvku je Státní zemědělský intervenční fond, Program rozvoje venkova. Celkový rozpočet akce je navržen na 222 tis. Kč., dotace je 198 tis. Kč. Počítáme s jednáním s obcí o partnerství při úhradě spoluúčasti. V této věci jsme byli nuceni založit úvěrový a běžný účet na požadovanou částku, který bude splacen po dokončení projektu a jeho úspěšné kontrole. Bohužel, předseda sdružení, tedy Filip, se musel zaručit vlastním majetkem pro krytí uvedeného úvěru.

Akce nebyla v roce 2013 dokončena. Byl realizován restaurátorský průzkum, statické zajištění stavby, dozdění chybějících částí klenby a římsy a hrubá omítka objektu. Schválené prodloužení realizace projektu bylo posunuto na květen 2014.

1302 – Připomínka výročí Antona Gnirse

Již 20. ledna jsme uspořádali prohlídku míst spojených s pobytem Antona Gnirse v Lokti. Vedoucím byl Filip. Náklady akce nebyly žádné. Připomněli jsme si tak 140 let, které uplynuly od narození tohoto významného archiváře, historika a archeologa našeho regionu. Připomínku výročí jsme využili k setkání s dalšími kolegy z jiných organizacích, především z Karlovarského muzea.

1303 – Jarní úklid hradu Kynžvart

Začátkem května jsme se pokusili pomoci při úklidu zříceniny hradu Kynžvart, tak aby bylo možné provést odbornou trojrozměrnou dokumentaci reliktů hradu, které provádí Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti. Spolupracující organizací byl Klub mladých historiků v Lokti a občanské sdružení Hartenberg. Došlo především odstranění popadaných dřevin a křovin bránící ve výhledu při dokumentaci fragmentů zdiv.

1304 – Setkání na Čisté

Koncem září, přesněji 29. září jsme uspořádali již tradiční setkání na Čisté k připomínce svátku patrona zdejšího farního kostela sv. Archanděla Michaela, který zanikl spolu s městem po vyhnání německého obyvatelstva a následného opuštění vojenského prostoru Prameny začátkem 50. let.

Setkání bylo výjimečné především představením velkoformátové fotografie oltáře, který byl znovu objeven Lukášem Smolou a Vladimírem Prokopem. Setkání jako již pravidelně zahájil pan Farář Jiří Majkov z farnosti v Lokti. Následovala odborná přednáška o hornickém revíru Čistá, který přednesl ing. Rudolf Tomíček.

1305 – Výstava historie města Doupov

Vedoucím projektu byl Jakub Chaloupka. Zadavatelem byl Památkový ústav územní odborné pracoviště v Praze. Cílem bylo shromáždění dostupných historických a písemných pramenů k zaniklému městu Doupov, kostelů sv. Alžběty a Wolfganga k zamýšlené tvorby výstavy v areálu Státního zámku Valeč. Součástí výstavy by měli být také zachovalé transfery nástěnných fresek z uvedených kostelů, které se podařilo zachránit.

1306 – Dokumentace ohradní zdi ve Valči

Drobným projektem bylo provedení zaměření stávajícího stavu opěrné zdi ve Valči, jehož statický stav posuzovala firma RECOC, s.r.o. vedoucím projektu byl Filip.

1307 – Tvorba webové prezentace sdružení

Závěrem roku se nám podařilo konečně realizovat webovou prezentaci sdružení, dle grafického návrhu Báry Jílkové. Koordinaci realizace zajišťoval především Filip. Autorem stránek byl Alexej Guljuškin. Úspěchem bylo především funkční propojení stránek s existující prezentaci sdružení na Facebooku, které funguje od počátku sdružení.

1308 – Trojrozměrné zaměřování nálezových situací v klášteře premonstrátů v Teplé

Závěrem roku jsme byly osloveni spoleřčností ZIP o.p.s. o spolupráci při zajištění speciální trojrozměrné dokumentace vybraných nálezových situací při rozsáhlé rekonstrukci kláštera Premonstrátů v Teplé. Vedoucím projektu byl Filip. Spolupráce bude pokračovat v roce 2014.

Hospodaření

Celkové příjmy sdružení za rok 2013 činili 55 800 Kč a celkové výdaje byly 70 142 Kč. Celková suma na účtu v době závěru účtovacího období bylo: 46 734,45 Kč. Rozpis po jednotlivých transakcích je uveden zde:

Předmět transakcePříjmy (Kč)Výdaje (Kč)provedl
Člensství v MAS Náš region-500,00F. Prekop
webhosting terra-incognita.cz na období 12 měsiců-276,00T. Petr
dotísk brožura-4 961,00F. Prekop
KPZ_Bečovsko_autorský honorář-5 875,00F. Prekop
Chaloupka Jakub1 000,00
KPZ_Bečovsko_autorský_honorář Rozinek_20130001-4 875,00F. Prekop
Tomáš Petr1 000,00
Kaple u Joštova mlýna - SPP1-41 000,00T. Petr
Ondřej Malina1 000,00
Odměna za: cista 2012-1 455,00F. Prekop
správa uvěrového ůčtu do 12/2014-4 000,00F. Prekop
RECOC, SPOL SRO4 000,00
merení-3 600,00F. Prekop
3 600,00
mereni_valec-3 600,00F. Prekop
OBEC Valeč v Čhechách44 200,00
Ing. Jiří Šindelář1 000,00
celkem55 800,00-70 142,00

Počáteční stav ůčtu k 1.1.2013: 61 076,45 CZK
Koncový stav ůčtu k 31.12.2013: 46 734,45 CZK

V roce 2013 bude vyúčtováno za organizaci akce Čistá 2012, a to Jakubovi ve výši 1455,-, které pokrývají vzniklé náklady. Rovněž zbývá vyúčtovat autorský honorář autorům návrhu vypracování KPZ Bečovsko, a to v celkové výši: 11 750,- Kč.

Závěr

Přestože v uvedeném roce jsme zaregistrovali větší výdaje než příjmy (-14 342,-Kč), dovoluji si tvrdit, že byl rok úspěšný. Uvedený „dluh“ je zkreslen především průběhem realizace záchrany kaple u Joštova mlýna, která bude dokončena až v roce 2014.

V roce 2013 se nám podařilo především vnést do obecního povědomí existenci našeho sdružení. Podařilo se nám pokračovat v udržení pravidelného setkávání na Čisté i zahájit nové akce, právě jako stavební obnovu kaple nebo jako odborné analýzy dalším organizacím. V dalším roce bude výzvou především profesionalizovat úkony sdružení a ukotvit nastavené mechanizmy fungování.

Kaple u Joštova mlýna před zahájením našich prací.

Podoba kaple 25. července 2014. Stavba není ještě dokončena, ale nejhorší máme zasebou.

Připomínka výročí 140 let od narození Antona Gnirse.

Připomínka výročí 140 let od narození Antona Gnirse.

Momentka z úklidu zříceniny hradu Kynžvart.

Setkání na Čisté, 29. 9. 2013.

Kostel sv. Wolfganga v Doupově na dobové fotografii, získané z archivu ÚOP v Praze pro tvorbu výstavy.

Celkový pohled na město Doupov, získané z archivu ÚOP v Praze pro tvorbu výstavy.

ukázka z trojrozměrné dokumentace, která byla vypracována pro společnost ZIP o.p.s.

ukázka z trojrozměrné dokumentace, která byla vypracována pro společnost ZIP o.p.s.

Podporují nás

Město Bečov n. Teplou
Hartenberg, o.s.
Karlovarský Kraj
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
ZO ČSOP Berkut
Památky a příroda Karlovarska