Výroční zpráva sdružení Terra incognita, o.s. za rok 2014

Úvod

Jedná se o 3. výroční zprávu sdružení, které jsme se rozhodli založit. První myšlenka o vhodnosti vzniku sdružení vznikala závěrem roku 2011 při několika vzájemných setkáních.

Rok 2014 bychom mohli považovat za již rutinní interval existence sdružení. Přesto byl mnohým nový především spektrem činností, které sdružení realizovalo nebo pomohlo realizovat jiným organizacím. činnosti vytvořili nový tlak na fungování formálních úkonů sdružení jako je schvalovací proces, hlídání evidence dokumentů. Stejně jako tak rozdělení kompetencí.

Poslání a cílová skupina

Sdružení se chce zasazovat o zvyšování povědomí a vzdělávání široké veřejnosti o minulých lidských aktivitách, jejich pozůstatcích a vyzdvihovat jejich trvající význam pro současnou společnost. Sdružení chce spolupracovat pro dosažení svých cílů s příslušnými orgány státní památkové péče, stejně jako s dotčenými právnickými a fyzickými osobami či externími odborníky z České republiky i zahraničí.

Personální obsazení

Personální obsazení sdružení se v roce 2014 nijak nezměnilo.

Členové sdružení jsou:

 • Mgr. Jakub Chaloupka, garant stavebně historických průzkumů a technických památek, NPÚ ú.o.p. v Lokti
 • Mgr. Ondřej Malina, PhD., GIS editor, NPÚ ú.o.p. v Lokti
 • Ing. Tomáš Petr, kastelán Státní zámek valeč
 • Mgr. Filip Prekop, archeolog, NPÚ ú.o.p. v Lokti
 • PhDr. Kateřina Rozinková, zástupce kastelána Státní hrad a zámek Bečov n. Teplou.
 • Ing. Jiří Šindelář, krajinný architekt, Botanická zahrada v Bečově n. Teplou.

Rada sdružení byla rovněž zvolena ve stejném obsazení.

 • Jakub Chaloupka
 • Tomáš Petr
 • Filip Prekop
 • Kateřina Rozinková
 • Jiří Šindelář

Předsedou a místopředsedou byli jmenováni:

 • Filip Prekop, předseda
 • Tomáš Petr, místopředseda

Členové sdružení, včetně představenstva sdružení byli jmenováni na funkční období jednoho roku. Po dobu roku 2014 se personální obsazení sdružení nezměnila.

Jednání orgánů sdružení

V roce 2014 se uskutečnila 1 členské schůze sdružení a 3 jednání rady sdružení.

Setkání členské schůze sdružení se uskutečnilo 14. února 2014 ve Valči. Bylo shrnuto působení sdružení a projekty za minulý rok a diskutovali se především trvající Záchrana kaple u Joštova mlýna. Bylo zvoleno představenstvo sdružení na rok 2014, viz níže. Byly rovněž diskutovány dlouhodbé činnosti sdružení.

Jednání rady sdružení proběhlo na Čisté 5. května, kde kromě realizace jarního úklidu zaniklého hřbitova bylo dohodnuto o dalším prodloužením dokončení obnovy kaple u Joštva Mlýna na konec září, především z důvodu nutnosti dokončení stavby jiným zhotovitelem.

Jednání sdružení tradičně proběhlo při podzimním setkání v Lauterbachu/Čistá, tentokrát dne 28. září. Byly představeny výsledky archeologického výzkumu, prováděného NPÚ ú.o.p. v Lokti. Zájemci mohli navštívit rovněž podzemí dolu Jeroným, díky spolupráci s Sokolovským muzeem.

Další jednání rady sdružení proběhlo při slavnostním požehnání kaple u Joštova mlýna, které proběhlo 4. října. Slavnostní slovo přednesl pan farář Řezáč z blízkých Žlutic. Došlo k obnovení sv. Janu Nepomuckému.

Realizované Projekty

1301 - Záchrana kaple u Joštova mlýna

Přes jisté komplikace se zhotovitelem stavebních prací a druhému prodloužení termínu dokončení jsme úspěšně dokončili tento doposud nejvýznamnější projekt sdružení. Koncem září se uskutečnila úspěšná kontrola z IZIF. Kaple byla vysvěcena 4. října panem farářem Řezáčem ze Žlutic. Došlo také k rehabilitaci bezprostředního okolí kaple a osazení informační cedule.

1308 – 3D dokumentace v klášteře premonstrátů v Teplé

V tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci se společností ZIP o.p.s. při dokumentaci vybraných nálezových situací v klášteře premonstrátů v Teplé, kde jsme pořizovali trojrozměrné modely odhalených středověkých konstrukcí. Jednalo se o situace v dvoře prelatury, západního průčelí, tak části interiéru prelatury. Vedoucím spolupráce byl Filip.

1401 - Zpřístupnění dolu Jeroným

V tomto roce jsme se stali oficiálními partnery Muzea v Sokolově při stavbě vstupního objektu dolu Jeroným v blízkosti Lauterbachu/Čisté. Došlo k uzavření smlouvy o spolupráci a umožnění využívání části prostor nově vznikající stavby pro prezentaci činnosti sdružení v Lauterbašském revíru.

1402 – Úklid hřbitova na Čisté

Ve spolupráci s obcí Krásno a Rovná jsme přistoupili k posečení a uklizení plochy bývalého hřbitova Lauterbachu. Místo výrazně prokouklo a budeme se snažit udržet tuto činnost i v následujících letech. Vymýtili jsme i několik bolševníků z plochy náměstí. Akce se uskutečnila 25. dubna. Vedoucím akce byl Filip.

1403 - Připomínka zaniklého města Lauterbach / Čistá

Naše již tradiční akce k připomínce svátku sv. Michaela se uskutečnila v sobotu 27. září. Hlavním tématem sdružení byla představení výsledků archeologického výzkumu a celkového vyhodnocení reliktů města prováděného v létě NPÚ ú.o.p. v Lokti. Slavnostní slovo opět přednesl pan fárář Majkov z loketské farnosti. došlo také ke komentované prohlídce reliktů v ploše města. Historik karlovarského muzea Mgr. Jan Nedvěd nás seznámil s regionálními aspekty vysídlení německého obyvatelstva. Akce byla tradičně ukončena rozsvícením půdorysu kostela pomocí svíček.

1404 – Naučná stezka v Doubravě u Aše

Ve spolupráci s městem Aš jsme připravili odbornou náplň naučné stezky historie papírnictví. Součástí práce bylo získání archivních materiálů a vyobrazení. Součástí projektu bylo vypracování obsahu šesti panelů s odborným textem a dobovými vyobrazeními. Vedoucím projektu byl Jakub Chaloupka. Na realizoaci projektu spolupracovali také externisti z muzea města Aš.

1405 – Technická spolupráce při výzkumu lokality Orlík u Jeřeně

Naše sdružení pomáhalo při realizaci zjišťovacího archeologického výzkumu na vrchu Orlík u Jeřeně, který prováděla katedra archeologie Západočeské univerzity a Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti. Díky sdružení bylo možné provést přípravu výzkumu v podobě odstranění náletového porostu a následné zasypání sond. Vedoucím akce byl Filip.

1406 – Laboratorní zpracování archeologických nálezů Karlovarského muzea

Sdružení bylo také zprostředkovatelem laboratorního zpracování nálezů z výzkumu Kostelní horce, které muzeum připravuje k finálnímu publikování. Práce sdružení spočívala v umytí a základní evidenci movitých nálezů na půdě Karlovarského muzea. Vedoucím projektu byl Filip, vedoucím akce za Karlovarské muzeum byl Bc. Jan Tajer.

1407 – Inventarizace dveřních a okenních výplní v majetku Státního hradu a zámku Bečov n. Teplou

Sdružení vypracovalo souhrnný katalog historických dveřních a okenních výplní skladovaných v areálu Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou. Předmětem bylo vypracování katalogu prvků a jejich uměleckohistorické vyhodnocení. Vedoucím projektu byl Jakub Chaloupka.

1408 – Pasportizace Krásný dvůr

Spolupracovali jsme rovněž při vypracování pasportizace uměleckořemeslných prvků v objektu Krásný dvůr. Objekt se nachází ve stadiu přípravy rekonstrukce. Předmětem bylo vypracování katalogu prvků a jejich uměleckohistorické vyhodnocení. Vedoucím projektu byl Jakub Chaloupka.

Hospodaření

Celkové příjmy sdružení za rok 2014 činili 561 109,16 Kč a celkové výdaje byly 509 143,50 Kč. Souhrnně tedy sdružení skončilo s přebytkem 51965,66 Kč. K 31. prosinci 2014 byl zrušen běžný a úvěrový účet u České spořitelny, který byl nutný pro realizaci kaple u Joštova mlýna. Úvěr byl v pořádku splacen a zbylá část převedena zpět na kmenový účet FIO. Rozpis po jednotlivých transakcích je uveden zde:

Závěr

Rok 2014 můžeme považovat za velmi akční pro většinu členů sdružení. Bylo realizováno mnoho rozličných činností. Za hlavní úspěch považujeme úspěšné dokončení projektu: Záchrany kaple u Joštova mlýna, pro její realizaci jsme byli nuceni zřídit úvěr, který jsme úspěšně opět splatili a uzavřeli. Důležitým rozvojem činnosti sdružení byla spolupráce při odborných projektech ostatních organizací v regionu. Zásadní bylo smluvní provázání sdružení s Muzeem Sokolov, stejně tak s Muzeem Karlovy Vary nebo Památkovým ústavem, územní památkovou správu v Praze.

Ukázka z druhé etapy trojrozměrné dokumentace pro ZIP o.p.s., Jedná se o středověkou podlahu v interiéru prelatury kláštera v Teplé.

Ukázka z druhé etapy trojrozměrné dokumentace pro ZIP o.p.s., Jedná se o dlažbu v ambitové chodbě s propady hrobových jam.

Finišování záchrany kaple u Joštova mlýna. Osazování informační cedule. Asistují všichni aktéři zleva: Filip Prekop, Tomáš Petr, Jakub Chaloupka.

Celkový pohled při dokončení záchrany kaple u Joštova mlýna.

Žehnání kaple panem farářem Žlutic 4. října 2014.

Jarní úklid v Lauterbachu – likvidace Bolševníka Obrovského. 25. dubna 2014.

Komponovaný snímek z podzimního setkání v Lauterbachu. Děkujeme Jardovi Vyčichlovi.

Podporují nás

Město Bečov n. Teplou
Hartenberg, o.s.
Karlovarský Kraj
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
ZO ČSOP Berkut
Památky a příroda Karlovarska